Op 20 november 2021  mochten wij een telefonisch onderhoud hebben met mevrouw Anna de Groot - die namens de SP  lid is van de Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Over de vraag wat voor bestemming het huidige IJsbaanterrein heeft was zij, na overleg  met de SP- fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland over het IJsbaanterrein in Wormer luid en duidelijk: 

Weidemolens maken het weidevogels naar hun zin

Met subsidie van de provincie Noord-Holland zorgen Natuurmonumenten, vrijwilligers en lokale boeren ervoor dat natuurgebied Wormer- en Jisperveld ook in de toekomst een walhalla voor weidevogels blijft.

Honderden weilandjes omringd door smalle slootjes vormen samen het Wormer- en Jisperveld, een natuurgebied op nog geen half uur rijden ten noorden van Amsterdam. Wie in het voorjaar tussen de rietkragen aan de randen van het veenweidegebied tuurt, ziet vele grutto’s, kievieten en tureluurs met hun snavels in de grond naar eten zoeken. 

 

Op basis van de aantallen weidevogels in Wormer- en Jisperveld zou je niet meteen zeggen dat het landelijk slecht gaat met de dieren; in het gebied zitten honderden broedparen. Maar alleen dankzij flinke maatregelen is het grasland zo geschikt dat de vogels ieder jaar weer terugkeren. “We willen de weidevogels zoveel mogelijk bedienen en dat kunnen we gelukkig doen met SKNL-subsidie van de provincie”, zegt Ellen Kool, projectmanager bij Natuurmonumenten.

De provincie stelt via de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, oftewel de SKNL-regeling, subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe natuur op landbouwgrond, die is begrensd als NNN (Natuurnetwerk Nederland). De bestaande natuurgebieden vormen de basis van het NNN. Om die gebieden aaneen te smeden tot een robuust netwerk, wordt nieuwe natuur ontwikkeld, meestal op landbouwgrond. De regeling staat ook open voor een kwaliteitsimpuls op bestaande natuur. Natuurmonumenten is een van de vele aanvragers voor de subsidie. De animo was zo groot, dat de provincie het subsidieplafond voor dit jaar heeft verhoogd met ruim € 2 miljoen.   

Gespreid bedje

Samen met vrijwilligers en lokale boeren beheert de natuurbeschermingsorganisatie het Wormer- en Jisperveld. Kool: “Weidevogelbeheer is behoorlijk complex. We moeten aan veel knopjes tegelijkertijd draaien om de vogels in een gespreid bedje te laten landen. Denk aan weinig bemesten en op de juiste momenten maaien en hooimaaisel afvoeren. En de grond mag niet te droog, maar ook niet te nat zijn.” 

Met de subsidie investeert Natuurmonumenten in zogenoemde weidemolens. “Daarin zit een automatische waterinlaat. Bij droogte gaat het water in het gebied automatisch via greppels naar percelen die te droog zijn. Zodra de percelen na een hoosbui te nat zijn, pompen de molens het overtollige water weg. Ze slaan automatisch af als het goede peil is bereikt”, licht Kool toe.   

Nationale vogel

Die juiste balans vinden tussen nat en droog is belangrijk, want weidevogels zijn kritische beestjes. Is het grasland te droog, dan groeien er geen kruiden in het gras. Zonder kruiden zitten er te weinig insecten, en is er geen eten voor de kuikens. Na het broedseizoen wordt het gras gemaaid of met koeien beweid. Maar dat kan weer alleen als de grond niet te nat is. 

Voor de biodiversiteit en het behoud van het unieke Nederlandse landschap is het belangrijk dat er geld beschikbaar is voor zulke extra maatregelen, stelt Kool. “Met onze reguliere beheervergoeding zouden we dit niet kunnen. Dit soort investeringen geven de natuur echt een kwaliteitsimpuls.” Ze hoopt dat er volgend voorjaar net zo veel kuikens worden geboren om de huidige populatie in stand te houden. “De grutto is niet voor niets onze nationale vogel. Het is ieder jaar weer prachtig om ze op een mooie voorjaarsdag te horen roepen: grut-to, grut-to, grrrut-to!” 


In elk geval zal het een hele klus worden om de tennisvelden naar het IJsbaanterrein te plaatsen. Wat te doen met het huidige IJsbaanterrein? Verplaatsen naar het stuk natuur ernaast is helemaal geen optie.

En dan hebben we het nog niet over de infrastructuur binnen de omgeving . . . . . 


VRAAG AAN GEDEPUTEERDE OVER AANVRAAG GEMEENTE WORMERLAND AAN PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Op 22 november 2021 heeft SP-fractiegenoot Remine Alberts mondeling navraag gedaan over het IJsbaanterrein.

Je kunt de vraag en het antwoord zelf horen!

Hier de link: 

https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/809248/Technische%20Briefings%20en%20commissie%20RWK%2022-11-2021


IJsbaanterrein in Wormer beoogde locatie voor tennisvelden na fusie drie clubs: wind kan nog een spelbreker zijn

 

De gemeente Wormerland ziet het ijsbaanterrein in Wormer als de beste locatie voor de beoogde nieuwe tennisvereniging in het dorp. De leden van de drie clubs De Spatter, Poelstars en Eendragt zien die plek ook wel zitten, al zou de wind een spelbreker kunnen zijn.

Al enkele jaren praten de tennisclubs in Wormer over een fusie en de plannen worden steeds concreter. Ze hebben bij de gemeente, die bij de huidige complexen kansen voor woningbouw ziet, hun wensen neergelegd: twaalf tennisbanen (gelijk aan het aantal dat de drie clubs nu samen hebben), twee à vier padelbanen en wellicht een jeugdbaan.

Lees ook: Volop plannen voor fusie tennisclubs in Wormer, maar toernooien Drop Shot en Open Spatter staan in 2022 nog ’gewoon’ op de planning

 

Qua ruimte lijkt het voormalige ijsbaanterrein aan de Dorpsstraat geschikt, maar er zijn haken en ogen. Er zijn omwonenden die het er niet mee eens zijn. ,,Als tennisclubs hebben wij daar geen mening over’’, zegt Pieter Vredevoort, die namens De Spatter in de fusiecommissie zit. ,,Wij zien wel een ander probleem, de windgevoeligheid. De wind is op die locatie veel ongunstiger dan op ons huidige complex.’’

Bomenrij van drie meter

Dat kwam naar voren uit een onderzoek van de firma Peutz, gespecialiseerd in windtechnologie. ,,Er staat vanuit de zuidwesthoek te veel wind’’, vertelt René Spaan, afgevaardigde in de commissie vanuit Poelstars. ,,Maar, dat is gemeten zonder maatregelen. Er wordt nu aanvullend onderzoek gedaan naar de wind als er hekwerk, bomen en dergelijke omheen staan. Een bomenrij van drie meter hoog haalt al heel wat wind weg. Ik verwacht binnen enkele weken een nieuw rapport.’’

Wanneer er daadwerkelijk een eerste paal geslagen kan worden? Spaan en Vredevoort kunnen daar geen antwoord op geven. Mocht het tweede windonderzoek positief voor de tennisclubs uitpakken, dan volgen er vanuit de gemeente nog allerlei procedures. En ook binnen de tennisclubs moeten dan werkgroepen aan de slag met de zaken die er bij een fusie komen kijken.

Luchtledige

Vredevoort: ,,De leden staan er vrijwel unaniem achter; toen er 29 juni bij de drie clubs ledenvergaderingen werden gehouden was er in totaal maar één lid dat tegen stemde. Dat er geen zicht is op een einddatum of openingsdatum, is wel een beetje een zorg. We zitten nu in het luchtledige. Padel bijvoorbeeld neemt een grote vlucht en je wilt niet door nog een paar jaar te wachten de slag missen. Bovendien is bij De Spatter het hekwerk aan vernieuwing toe en we overwegen zonnepanelen, maar dat ga je nu niet aanpakken als we binnenkort weggaan. De verenigingen staan stil en hebben behoefte aan duidelijkheid.’’

 

Het meest Bijzondere Provinciale Landschap

Noord-Holland kent 32 bijzondere provinciale landschappen. Dat zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Maar wat is voor Noord-Hollanders hun meest bijzondere provinciale landschap? Dat bepaal jij! Stem nu op jouw favoriete landschap!

Klik op de link  hieronder of klik op de foto van het Wormer en Jisper Landschap en komt alles te weten over het B.P.L.

Wormer- en Jisperveld