Natuur dient Natuur te blijven

NATUUR MOET NATUUR BLIJVEN

DANK U WEL !!!!

voor het ondertekenen van de petitie. 

Op dinsdag 16 mei 2023 

hebben wij de 1.303 petities aangeboden tijden de raadsvergadering aan burgemeester

mw. Michel-de Jong. 

Hopelijk gaat de Raad daar niet lichtzinnig aan voorbij en houdt wel degelijk rekening met ons alternatief.


Voor de raadsvergadering op 16 mei 2023 waren er een 4-tal insprekers waarvan u de uitgesproken teksten kunt nalezen als u klikt via de button  hiernaast.

Van de vertegenwoordiger van 'Huurders" is er (nog) geen tekst beschikbaar


MEER WONINGEN NODIG ???

De Gemeente Wormerland doet voorkomen alsof binnen het plan van de verplaatsing van de tennisbanen het grote pluspunt is dat er meer woningen gebouwd zouden worden. Waarom geeft de Gemeente dan een wijziging in een vergunning af om  de bouw van maar liefst 39 woonappartementen te wijzigen in hotelkamers?


WAT ER ZICH ALLEMAAL AFSPEELT OP HET IJSBAANTERREIN E.O.

Het gaat goed met de petitieactie om zoveel mogelijk inwoners van Wormerland hun ongenoegen te laten blijken tegen de plannen van de Gemeente om in het Wormer- en Jisperveld, ofwel het IJsbaanterrein, een mega groot Padel- en Tenniscomplex te gaan bouwen.

Het dameszangkoor OverDeDijk, die haar vaste repetitieavonden heeft in het gebouw van Nova Zembla dreigt dan ook, als de Gemeente de plannen door zet, haar oefenruimte, net als vele andere verenigingen, kwijt te raken en zongen 'Stay with me 'till the morning" en maakten een 'protest'- filmpje om te laten zien welke natuur allemaal verloren zou gaan. Geniet van de schitterende foto's van Larry Kef.

Helaas kunnen de inwoners van enkel de gemeente Wormerland de PETITIE ondersteunen. Overige bewoners kunnen per email hun steun betuigen via info@ijsbaanterrein.nl . Waarvoor dank!


Klik hierboven om naar formulier te gaan


WEES ZUINIG OP DE NATUUR

Een mega tenniscomplex met padelbanen past toch niet op een BPL-gebied. Behoud onze kostbare natuur en teken de petitie welke wij op 16 mei 2023 aanbieden aan de Gemeenteraad van Wormerland. 

Klik op de illustraties hiernaast of hier


Klik hierboven om naar formulier te gaanALTERNATIEVE PLAN

VOOR FUSIE VAN TENNISBANEN ZONDER AANTASTING NATUUR

Bekijk hieronder de foto's van de presentatie van 19 april 2023 in café Groos

Klik op de afbeelding om naar het volgende plaatje te gaan


De informatieavond op 19 april 2023 was werkelijk een groot succes. Een paar honderd Wormerlanders waren nieuwsgierig naar wat de initiatiefnemers hadden te vertellen over het plan van de Gemeente en zeer zeker over het alternatieve plan van hen wat in samenwerking met GroenLinks was opgesteld. Het nieuwe plan werd als een geweldig alternatief goedgekeurd door de vele aanwezigen.

Zorgen om nieuwe tennis- en padelbanen in Wormerland, bewoners starten petitie

Post-its vol zorgen over nieuw te bouwen tennispark in Wormer

Tennissers willen wedstrijden spelen in buitengebied, maar de weidevogels dan?

LAATSTE NIEUWS - PETITIE WORDT MASSAAL ONDERTEKEND

Op Internet (deze website en Facebook) is onze petitie tegen de plannen van de gemeente Wormerland om  een aantal Padelbanen en 10 tennisbanen te bouwen op het IJsbaanterrein massaal als protest ondertekend. Na afloop van de informatie op 19 april 2023 zullen wij via deze kanalen u op de hoogte houden van de 'scores' en deze op de Raadsvergadering van 16 mei 2023 aan de verantwoordelijke wethouder overhandigen.

Heeft u nog niet getekend; laat u horen via deze site op 'PETITIE', waarvoor onze dank!


GROENLINKS-Wormerland heeft op 4 april 2023 schriftelijke vragen gesteld inzake de vervanging van de sporthal aan de Spatterstraat in Wormer. Alles over de enorme overlast van padelbanen 

Wat de pers over de nieuwe plannen heeft geschreven

4 broedende kievieten gespot op IJsbaanterrein


WELKOM OP DE WEBSITE VAN EEN GROEP VERONTRUSTE INWONERS VAN WORMERLAND ( met ondersteuning van GroenLinks Wormerland)

WAAROM DEZE WEBSITE ?

Deze website heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen naar de inwoners van Wormerland toe omtrent de voorgenomen plannen van onze Gemeenteraad met betrekking tot de verhuismogelijkheden van de diverse sportaccommodaties in  Wormerland. 

De Gemeenteraad is achter de schermen al jaren bezig met het vinden van een herhuisvestigings-onderzoek om diverse sportaccommodatie te reorganiseren c.q. 

te verplaatsen waarbij de huidige tennisverenigingen in  Wormer dienen te gaan fuseren en dan 1 grote nieuwe vereniging te vestigen op het huidige IJsbaanterrein. 

Dit zal voor de diverse bewonersgroepen veel consequenties hebben indien dit gerealiseerd zal worden.

Het moge duidelijk zijn dat hier actie moet ondernomen worden om dit tegen te gaan.


KIJK EENS RUSTIG ROND OP DEZE WEBSITE EN HEEFT U AANVULLINGEN, COMMENTAAR OF VRAGEN ? 

STUUR ZE NAAR ONS OP VIA HET CONTACTFORMULIER OF VIA E-MAIL : INFO@IJSBAANTERREIN.NLOpgemaakt 30-11-2022

29 november 2022

DE GEMEENTERAAD VAN WORMERLAND KOMT EINDELIJK IN BEWEGING

Na jarenlang, veelal in het geheim, plannen 'gesmeed' te hebben om een nieuwe sportaccommodatie te gaan bouwen op het IJsbaanterrein in Wormer, vond de Gemeente Wormerland het dan eindelijk tijd worden om de omwonenden en direct betrokken bewoners informatie te gaan verstrekken over de plannen van

een nieuw sportcomplex in het natuurgebied (BPL) waar thans een natuurijsbaan is gevestigd. Een geweldig grote opkomst van buurtbewoners togen op dinsdagavond 29-11-2022 naar café Groos en waren benieuwd naar hetgeen de Gemeente van plan was en wat hen bezielde om de schitterende natuur in het Wormer- en Jisperveld geweld aan te doen om op die bijna 'heilige' plek een mega-tennispark aan te gaan leggen met maar liefst 10 tennisbanen en 4 padelbanen. Een plan dat door de ambitie van een vorig wethouder is opgezet en waarop 'blind' is doorgegaan na zijn vertrek zonder ooit alternatieven écht te hebben onderzocht. De meerderheid van de gemeenteraad neigen, met uitzondering van o.a. 

'verstandige' partijen zoals GroenLinks, de plannen te steunen zonder enige kritiek te uiten.

Alhoewel op deze inloopavond een duidelijke uitspraak op een van de door de gemeente in de zaal opgehangen tekstborden, zoals  "onderzoeken", stond vermeld dat "de financiële haalbaarheid (economische uitvoerbaarheid) was afgerond". is dit niet daadwerkelijk aangetoond. Immers, bij de presentatie in 2021 van het plan aan B&W, stelde de ex-wethouder duidelijk dat "het plan wat hij voorspiegelde budget-neutraal uitgevoerd kon worden, en dat het anders niet door zou gaan!" We wachten maar af! Een financiële onderbouwing van het plannen is in het geheel nog niet gepresenteerd.


Op de inloopavond hingen er aan de wand en op standaards in de zaal informatieborden waarop de Gemeente informatie verstrekte.

Waarschijnlijk heeft u het niet allemaal kunnen onthouden, maar hieronder kunt u naar deze documenten doorklikken om ze nog even rustig na te lezen.


Het spandoek wat niet mocht blijven hangen

Het spandoek wat niet mocht blijven hangen

IJSCLUB NOVA ZEMBLA -MOND GESNOERD

De ijsclub NOVA ZEMBLA, met zo'n 1400 leden, 

probeerde haar ongenoegen te uiten tegen de nieuwe plannen en hun nieuwe positie door het ophangen van een spandoek. Helaas werd het doek geweigerd door de organisatie en werd het direct afgebroken. Helaas, demonstreren is toch helaas in Wormerland blijkbaar verboden.

De mond werd gesnoerd


)Door  GroenLinks zijn een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College over het Sportpark IJsbaanterrein. Klik HIER voor de antwoorden en tevens voor de vragen welke GL op 3 januari 2023 aan het College stelde inzake de werkingssfeer van het BPL Wormer- en Jisperveld. Klik dan HIER.


Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.


NIEUWSBRIEF EINDELIJK GEREED

Als u de nieuwsbrief no.1 leest dan geeft deze een verkeerde indruk over de plannen van zoals de Gemeente dat noemt "VERDUURZAMING SPORTACCOMMODATIES"

Wij doen opmerken dat de informatie in deze nieuwsbrief niet volledig is en op diverse punten onduidelijkheden vermeldt. Er is nog steeds geen akkoord van de Provincie NH. (Men vergeet de voorwaarden die zij gaan stellen).

Men vergeet ook een aantal belangrijke speerpunten zoals de plaatsing van 4 padelbanen, een financiële onderbouwing, verkeers- afwikkeling en voert als argument aan dat het belangrijk is voor de woningbouw terwijl Wormerland ruimschoots voldoet aan haar verplichtingen door de enorme nieuwe woningbouw (1400 stuks) die er reeds is gepland. Kortom, de Pinokkio's in het Gemeentebestuur zijn weer driftig bezig om het zand in de ogen te strooien van de burgers.

Ook de volgende uitgave van december 2022 kunt u hieronder downloaden.

Ook daarin blijft de Gemeente Wormerland volharden met het handhaven van afwijkende stellingen.


NH-Nieuws was ook op de inloopavond aanwezig en bracht op haar website verslag uit van het verloop op die avond. Interviews met Karst Bootsma en wethouder van Wanrooy kunt u bekijken, lezen en horen als u hiernaast op het logo NH-nieuws klikt.


Vele reacties tijdens de inloopavond

Op druk bezochte inloopavond op 29-11-2022 konden de bezoekers hun meningen geven over het geuite voornemen van de Gemeente via de gele briefjes. Een aantal briefjes hebben wij overzichtelijk bij elkaar gezet en het merendeel liet duidelijk weten fel tegen de bestaande plannen te zijn. Klik op een van de foto's hiernaast om naar het overzicht te gaan

KORTOM, EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP VANUIT DE GEMEENSCHAP VAN WORMER AAN DE INITIATIEFNEMERS.


UIT HET NOORD-HOLLANDS DAGBLAD VAN 1 NOVEMBER 2022

Heel voorbarig heeft de Gemeente Wormerland deze tekening laten circuleren. "Voorbarig" noemen wij dit omdat op nog geen enkele wijze enige toestemming hiertoe is gedaan door de Provincie Noord-Holland die de BPL-bestemming op de betreffende percelen er niet van af wil houden en zij dus moeten beslissen wat er wel en/of niet mogelijk is.

In de loop van volgende week (2e week november 2022) zal dat wellicht bekend worden. Zie verder op de pagina "PERSBERICHTEN" het betreffende artikel in het NHD.

Artikel in het NHD dinsdagmorgen 25 oktober 2022

Klik op het artikel en bekijk de betreffende vergadering van de Provinciale Staten welke op 24 oktober 2022 werd gehouden ( vanaf agendapunt 5a)


GAAT DE STOELENDANS OP

WORMER IJSBAANTERREIN NOG DOOR?

LAATSTE NIEUWS

Vele tienduizenden euro's heeft de Gemeente Wormerland al uitgegeven aan 'onderzoeks'-kosten voor dit plan, maar er zijn grote vraagtekens bij de haalbaarheid voor een nieuw sportpark. 


Maandagavond 13 juni 2022 wordt in de Gemeenteraad het Coalitie-akkoord Wormerland door POV,VVD.PVDA en CDA 2022-2026 aangeboden.

Op pagina 8 van dit bestand leest u letterlijk: 

"Het uitgevoerde onderzoek inzake de vernieuwing van de sporthallen en de integratie en verplaatsing van de tennisverenigingen, in combinatie met woning-bouwmogelijkheden wordt vroegtijdig in deze raadsperiode ter besluitvorming aan de raad voorgelegd". (Klik op foto hiernaast om naar het document te gaan)

v.l.n.r.Rolf van Wanrooij (VVD), Maarten Haalboom (POV), Jeroen Schalkwijk (CDA), Kees-Jan Kindt (PVDA).

Verder staat in akkoord: "Transformatie sportaccommodaties en woningbouw lijkt budgetneutraal te kunnen". (Wij denken van niet!!    Is er al een begroting???)


INTENTIEVERKLARING VALT NIET IN GOEDE AARDE BIJ TENNISVERENIGINGEN ETC.

Aan de besturen van de tennisverenigingen de Eendracht, de Poelstars en de Spatter, alsmede het bestuur van de IJsbaanvereniging Nova Zembla is half mei 2022 een intentieverklaring voorgelegd om dit uit te werken en vast te leggen in een overeenkomst. 

De eerste reacties van betreffende verenigingen waren zwaar teleurstellend en voorlopig geen reden om de intentieovereenkomst te ondertekenen.  (Wordt vervolgd)


Op 5 mei 2022 schreven wij een brief aan alle fracties van de Provinciale Staten van Noord-Holland die wij hierbij publiceren en te lezen is als u klikt op de illustraties hiernaast


Vandaag ontvingen wij bericht van onze provider dat het een belangrijk moment is voor de website 'IJsbaanterrein.jouwweb.nl. De 1000ste bezoeker heeft kennis genomen van de website over de absurde nieuwe plannen van de Gemeente Wormerland v.w.b. de nieuwe sportaccommodaties op het IJsbaanterrein. Alhoewel omwonenden en andere belanghebbenden in ons mooie dorp Wormer er zelfs nog niet eens bij betrokken zijn door de Gemeente en geen enkele inspraak heeft gehad, draaft men wel vrolijk door met nieuwe plannen zonder toestemming van de Provincie Noord-Holland zoals onder andere de bestemmingsplannen (BPL en Natura 2000) op de betreffende percelen. 

Ter informatie is dit de kaart die zouden moeten gaan vaststellen. De IJsbaan is hierin BPL.

Klik op de illustratie hierboven om naar de  brochure hierover te gaan.

Op dit moment staat de vaststelling van de Omgevingsverordening 2022 tijdens een vergadering van de Provinciale Staten gepland op 23 mei 2022.


Onze wethouder Jeroen Schalkwijk dacht er een paar jaar geleden heel anders over hoe om te gaan met de natuur in de Wormer- en Jisper velden.

Klik eens op onderstaande link om naar een leuk filmpje te gaan over het 'Laarzenpad' in Wormer en luister  daarin naar zijn toenmalige mening daarover. 

Klik hieronder op:

https://youtu.be/yPKA9FqyLeg


Raadsverslag Wormerland 8 maart 2022 

Vaststellen Omgevingsvisie Wormerland 

Zie het volledige verslag van de Raad welke is gehouden op 8 maart 2022. 

Deze staat onder "raadsvergaderingen" of klik op de vergaderhamer hiernaast.


GROEN LINKS vermeldt op haar facebook-pagina:

Wat betreft het IJsbaanterrein: daar wil de huidige portefeuillehouder graag een tennisbaancomplex ontwikkelen. Dit gebied ligt echter binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In 2020 werd al duidelijk dat Provinciale Staten niet happig zijn op het verschuiven van de grenzen daarvan. Wij zien geen reden nu al deze plannen op te nemen in een Omgevingsvisie. Daarnaast vinden we het vreemd dat de participatie van omwonenden pas ingezet wordt als plannen concreet zijn. We mogen toch verwachten dat naast belanghebbenden als de sportorganisaties, ook de omwonenden in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken. Dat is nu niet het geval. We wisten van tevoren dat de visie aangenomen zou worden en op zich terecht, want het totaal is bewonderenswaardig. We wisten ook dat een amendementvoorstel het niet zou halen. Vandaar dat we ons hebben beperkt tot een stemverklaring: akkoord, met uitzondering van de zinsnede betreffende het IJsbaanterrein.Deze vragen ontvingen wij 14 maart 2022 van GroenLinks


1. Inleiding

Op 26 november 2021 zijn diverse vragen gesteld door de SP over de beoogde locatie sportaccommodaties op de locatie ijsbaanterrein te Wormer. Deze vragen nr. 121 zijn op 18 januari 2022 beantwoord door Gedeputeerde Staten.

 

2. Feiten

Achter de lintbebouwing in het dorp Wormer ligt een natuurijsbaan en jeu de boules banen met opstallen in het Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze natuurijsbaan wordt gebruikt ingeval van natuurijs, dat betekent incidenteel eens in de zoveel jaren. De Gemeente wil deze natuurijsbaan verplaatsen op een daarnaast gelegen weiland, dat waarschijnlijk ook in BPL valt. Het is de bedoeling op de oorspronkelijk locatie van de huidige natuurijsbaan diverse sportaccommodaties te realiseren t.w.:

* ca. 12 tennisbanen incl. een paar padelbanen. Deze tennisbanen zullen geëxploiteerd worden door 3 tennisverenigingen na fusie.

* jeu de boulesbanen.

* opstallen zijnde kantine(s) / douches/ kleedkamers etc. voor de tennisvereniging(en), jeu de boules vereniging en de ijsbaanvereniging. (de bestaande opstallen zullen drastisch worden vergroot)

* de tennis/padelbanen en jeu de boules banen zullen het gehele jaar door in gebruik zijn.

* er wordt geen sporthal gebouwd op de locatie ijsbaanterrein.

* Gemeente wil op de leegkomende tennisbanen in het dorp woningen en een sporthal realiseren.

 

3. Overleg Provincie/Gemeente

Uit de antwoorden van 18 januari 2022 blijkt dat er tot op dat moment 1 overleg was geweest tussen 2 wethouders van de Gemeente Wormerland en Gedeputeerde Loggen. Inmiddels heeft ca. 1 maand geleden een 2e overleg plaatsgevonden. In dit overleg zou de Gedeputeerde hebben aangegeven, dat de grenzen van het BPL wellicht opgerekt kunnen worden.

 

4. Vragen aan Gedeputeerde Staten

 De locatie van de natuurijsbaan is gelegen achter de lintbebouwing aan de Dorpsstraat te Wormer. Deze locatie valt onder het Bijzonder Provinciaal Landschap. De Gemeente wil de natuurijsbaan verplaatsen naar een naast gelegen weiland. Op de locatie van de natuurijsbaan, die incidenteel in gebruik is in periodes van vorst, wil de Gemeente uitgebreide sportaccommodaties realiseren voor 12 tennis/padelbanen, jeu de boules banen en opstallen, t.w. kantine(s), douches en kleedkamers. De wethouders Van Waaijen en Schalkwijk hebben in februari 2022 een onderhoud gehad met de Gedeputeerde over deze plannen. De Gedeputeerde heeft instemmend gereageerd op de plannen en aangegeven dat oprekking van de grenzen van het BPL mogelijk zou zijn.

 

Vraag 1:  Kan Gedeputeerde Staten deze toezegging over de oprekking van de grenzen van het BPL t.b.v. de realisatie van bovengenoemde sportaccommodaties bevestigen?

Vraag 2: Hoe verhoudt de toezegging van de Gedeputeerde zich tot de motie M96-2020 met verzoek tot verwijdering van het beoogde werkingsgebied BPL van de locatie ijsbaanterrein, welke motie door Provinciale Staten in oktober 2020 is verworpen?

Vraag 3: Hoe verhoudt deze toezegging van de Gedeputeerde zich tot de afwijzing van de Gemeente Wormerland om 50 tijdelijke woningen te mogen plaatsen op 2 locaties binnen BPL in de gemeente Wormerland, welke woningen bestemd waren voor vergunninghouders en spoedzoekers?

Vraag 4: Hoe verhoudt deze toezegging van de Gedeputeerde zich tot de afwijzende reactie inzake wonen/transformatie in de 2e lijn (achter de lintbebouwing)  met respect voor het landschap?

Vraag 5: Ingeval geen toezegging is gedaan m.b.t. de realisatie van bovengenoemde sportaccommodaties op een locatie binnen het BPL, vernemen wij gaarne de lezing van GS.

 


RAADSVERGADERING CYCLUS

*  Agenda voorronde      Wormerland dinsdag 1 februari 2022 van 20.45 - 21.45 uur

 

* Agenda raadsvergadering Wormerland dinsdag 8 februari vanaf 20.00 uur (zie tekst) bij Raadsvergaderingen


Eindelijk gaan de bewoners nu ook iets horen van de Gemeente Wormerland.

Klik op buttons hieronder

AGENDAPUNT 11 met o.a.:

* Ontwerp omgevingsvisie met   aangebrachte wijzigingen

* Nota van beantwoording         Omgevingsvisie

* Raadsvoorstel Omgevingsvisie

* Visiekaart Omgevingsvisie


Gemeenteraad van Wormerland gaat tegen beter weten in verder met haalbaarheidsonderzoek verplaatsing IJsbaanterrein.GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022

GROEN LINKS WORMERLAND geeft in haar verkiezingsprogramma aan dat zij geen bebouwing van het huidige IJsbaanterrein willen, noch woningbouw en ook geen sportaccommodaties.

Ook willen zij het dorpse karakter van Wormerland behouden.

Klik op hun logo hiernaast om naar het verkiezingsprogramma 2022-2026 te gaan.Volgens de wethouder van Waaijen zullen bij een komend vervolg-onderzoek naast de sportverenigingen ook andere belanghebbenden betrokken worden. 

Naar aanleiding van een protestbrief aan de gemeenteraad namens onze bewonerscommissie van De Voorhoede, waarbij wij ons ongenoegen uitspraken dat wij als inwoners en bewoners van de omliggende wijken waren overgeslagen, alsnog uitgenodigd. Zie hieronder de uitnodiging tot de klankbordgroep.


Onze bewonersgroep De Voorhoede is door de gemeente uitgenodigd om met een delegatie deel te nemen in een klankbordgroep met overige belangstellenden om met elkaar van gedachten te wisselen om een zorgvuldig proces te doorlopen. 

Na hun brief van 30 maart 2021 zou de projectleider contact met ons opnemen om gezamenlijk te bekijken hoe en in welke vorm wij deel zouden kunnen nemen in deze klankbordgroep. Tot op heden (1-12-2022) nog niets vernomen. We wachten maar af!


HOE IS DE GANG VAN ZAKEN BINNEN DE GEMEENTERAAD VAN WORMERLAND

Tussen oktober 2019 en november 2020 zijn, met betrokkenheid van belanghebbenden, onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe duurzame sporthal in Wormer en een mogelijke fusie van de 3 huidige  tennisverenigingen op een nieuw tenniscomplex, waarbij vestiging in de Spatterstraat of op de locatie van het IJsbaanterrein een optie was.

Het college van Wormerland heeft op 5 januari 2021 kennisgenomen van die resultaten. Bureau Treem adviseert de drie bestaande tennisverenigingen samen te voegen en bij de bouw van een nieuwe hal rekening te houden met de capaciteit van de bestaande sporthallen.

De gemeente Wormerland gaat, na goedkeuring van de raad op 2 februari, een vervolgonderzoek starten.

Dat onderzoek moet helderheid geven of het ijsbaanterrein in Wormer de beste locatie is voor een nieuwe tennisaccommodatie, in combinatie met jeu de boules- en de ijsbaanvereniging Nova Zembla.

Ook wordt nader onderzocht wat de beste locatie is voor de nieuwe sporthal en welk woningbouwscenario het beste is om een nieuwe tennisaccommodatie te kunnen realiseren.

In het haalbaarheidsonderzoek werd onder andere gekeken of de sporthal goed en veilig bereikbaar is voor alle gebruikers en of er wel voldoende ruimte is binnen Wormer om op termijn een nieuwe hal te bouwen.

Ook zijn de mogelijkheden en beperkingen, die de bestemmingsplannen bieden, onderzocht. Tenslotte is ook gekeken naar de kosten. Het gaat alleen maar door indien er budgetneutraal gebouwd kan worden.


Geschikte locaties volgens eerste onderzoeken:

Sporthal

De beste locaties voor een nieuwe sporthal blijft de Spatterstraat en de locatie waar onder andere korfbalvereniging Groen-Geel is gehuisvest. De locatie van het ijsbaanterrein kan een optie zijn, maar scoort op een aantal onderdelen minder gunstig.

Tennisverenigingen

Met betrekking tot de benodigde oppervlakte van de tennisverenigingen, uitgaande van tenminste de normen volgens de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, lijken twee locaties geschikt te zijn. Deze locaties zijn het huidige ijsbaanterrein en de locatie aan de Spatterstraat, alhoewel vooral de windgevoeligheid op het ijsbaanterrein een nauwelijks op te lossen probleem zal zijn.

Bekostigen bouw tenniscomplex door woningbouw

Kees van Waaijen, wethouder gemeente Wormerland: “Ik ben blij dat we een belangrijke stap verder zijn in het proces om tot een nieuwe sporthal te komen en een fusie van onze drie tennisverenigingen. Wij weten nu op hoofdlijnen wat wel en niet kan.

Nu is het zaak verder onderzoek te doen. En ook in dit vervolgonderzoek betrekken we de sportverenigingen en andere belanghebbenden, zoals de drie tennisclubs, Groen-Geel, W.S.V. en Nova Zembla, nauw."

Van Waaijen vervolgt: “Dit traject kan alleen een succes worden als de tennisverenigingen fuseren en kostenneutraal kunnen worden verplaatst. Om dat te realiseren moeten we woningen bouwen op de huidige locaties van de tennisverenigingen, waardoor er geld vrijkomt om een nieuw tennispark te kunnen bekostigen.“

Na afronding van het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een nieuw tenniscomplex wil de gemeente verder met het onderzoek naar het bouwen van een nieuwe sporthal en de bekostiging ervan.

 

We wachten geduldig af op de verdere ontwikkelingen.