Krijg geen S.P.IJ.T.  -  Stop Plannen IJsbaan Terrein


Stichting Stop Plannen IJsbaan Terrein (S.P.IJ.T.)

LAAT NATUUR, NATUUR BLIJVEN 

Met ondersteuning van de fractie van:


WELKOM OP DE WEBSITE VAN  VERONTRUSTE INWONERS VAN WORMERLAND

(met ondersteuning van GroenLinks Wormerland)

WAAROM DEZE WEBSITE ?

Deze website heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen naar de inwoners van Wormerland toe omtrent de voorgenomen plannen van onze Gemeenteraad met betrekking tot de verhuismogelijkheden van de diverse sportaccommodaties in  Wormerland naar een beschermd natuurgebied


10.000 BEZOEKERS VOOR DE WEBSITE WWW.IJSBAANTERREIN.NL

Een bijzondere mijlpaal voor onze website en een duidelijk teken dat aangeeft hoe belangrijk deze wijze van  informatieverstrekking voor belanghebbenden is rond de ontwikkeling van de sportaccommodaties in de Gemeente Wormerland. Wij proberen hiermede EERLIJKE informatie te verschaffen zonder enige geheimhoudingen. Wij zijn trots op dit resultaat en bewijst dat de bevolking van Wormerland volledig achter de alternatieve plannen staat en de nieuwbouwplannen op het IJsbaanterrein niet wenst.


GEMEENTE WORMERLAND EN BPD ONDERTEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Opmerkelijk dat de pers uitgenodigd was op 5 juni 2024 om 19.00 uur in de Stoomhal te Wormer voor een 'feestelijke ondertekening'


Zwarte zegge en zilte rus

op IJsbaanterrein Wormer

Klik op foto hierboven en lees artikel

Ron van het Veer

heeft zich onlangs op het Kerkepad gestort en uitgevonden dat het een heel bijzonder botanisch gebied is. .

Ecoloog Ron van 't Veer, van Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau uit Jisp heeft onlangs op eigen initiatief (zonder opdrachtgever en pro-deo) een analyse van de flora en vegetatie gemaakt waarna een beoordeling is gegeven over het landschapstype dat op het IJsbaanterrein, dat de Gemeente van plan is op te heffen, aanwezig is. Hij heeft meer dan 60 soorten geteld.

Klik op foto hierboven en lees artikel


Lees ook dit artikel hieronder uit het NHD van 18 juni 2024

De fractievoorzitter van de PvdA, C.J.Kindt, vermeldt hieronder in het NHD dat  het alternatieve plan (behoud van het IJsbaanterrein)  miljoenen gaat kosten. Hoeveel kan hij niet exact zeggen, want dat is geheim,  Hij geeft tevens toe dat er bij het PvdA-plan (?) ook geld bijgelegd moet worden, terwijl dat aanvankelijk niet de bedoeling was.  Volgens ons haalt hij een aantal zaken duidelijk door elkaar. De Gemeente houdt alle cijfers GEHEIM en het alternatieve plan van GroenLinks wordt open uitgelegd met offertes. Het gaat er dus op lijken dat 'budgetneutraal' niet behaald wordt en plan dus conform toezegging  'afgeschoten' wordt.


Het leek net alsof er een kampioenschap was behaald afgelopen woensdagavond in de Stoomhal te Wormer. Het was echter 'slechts' een feestelijke ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met BPD voor het project 'verduurzaming sportaccommodaties in Wormer' waarbij BPD als "winnaar" uit de bus was gekomen na een, zoals de Gemeente stelt, Europese aanbesteding.  De kop tekst (Ruilverkaveling) van het artikel in Zaanstad Nieuws is ietwat misleidend. Het gaat meer op 'handje klap' lijken.  Hoe kan men spreken van een 'winnaar' als er jaren geleden al afspraken met BPD zijn gemaakt en er geen verdere kandidaten de gelegenheid kregen.  (Wordt vervolgd)


Volgende fase tennis- en padelcomplex in Wormer

Ondanks de petitie, steekhoudende argumenten van eigen inwoners, Stichting Behoud Waterland en Natuurmonumenten èn ondanks een uitgewerkt alternatief, blijft de gemeente Wormerland halsstarrig vasthouden aan haar plan om op de huidige natuurijsbaan een groot tennis- en padelcomplex aan te leggen. Tegen het raadsbesluit over deze locatiekeuze wordt zelfs door een eigen raadslid bewaar gemaakt. (Bron: SBW)

Lees het volledige artikel op de website van 'Stichting Behoud Waterland' en klik op  button hieronder:


Wethouder Schalkwijk uit zorgen over bezwaren woningbouw

Gepubliceerd op website Wormerland.nl d.d. 03-05-2024:

Uit recent onderzoek van het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur blijkt dat de bouw van 1 op de 3 nieuwbouwwoningen vertraging oploopt doordat er bezwaar wordt gemaakt door omwonenden. Wethouder Schalkwijk herkent dit en vindt de twee kanten die dit meebrengt, een lastige discussie.

“Aan de ene kant is het recht van omwonenden om in bezwaar of beroep te gaan, verankerd in onze democratie. Dat is een democratisch recht, waar ik me als volksvertegenwoordiger uiteraard zeer voor inzet en voorstander van ben. Aan de andere kant merk ik in de praktijk dat de vele bezwaren waar wij ook in onze gemeente mee geconfronteerd worden, grote problemen met zich meebrengen. Het zorgt voor flinke vertragingen in de woningbouw, waardoor de lange lijst woningzoekenden nog langer moet wachten op een woning. Ook betekent het een grote druk op de ambtelijke bezetting, die in onze kleine gemeente al heel klein is, waardoor andere projecten stil komen te liggen of niet de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdienen. Dit maakt het voor mij als wethouder heel lastig om onze doelen te behalen als het gaat om woningbouw. Daarnaast geldt voor mij dat ik altijd het maatschappelijk belang voorop wil stellen, in de volle breedte. Het kan niet zo zijn dat de - hoewel soms terechte - bezwaren van een kleinere groep, de rechten van een grotere groep, zoals het recht op een betaalbaar huis, gaan schaden. Deze discussie is iets waar wat mij betreft meer aandacht aan moet worden besteed. Hier zullen wij in de participatietrajecten die gaan starten dan ook zeker het gesprek over openen met de inwoners van onze gemeente.”

Duidelijk gaat de wethouder, verantwoordelijk voor de perikelen rondom  de "Sportaccommodaties" het over een andere boeg gooien met zijn geuite bezwaren. Hij zegt dat hij participatietrajecten gaat starten; die zijn immers al in februari 2023 gestart maar zonder enige commentaar in mei 2023 gestopt. Te lastig? 


BPD BOUWFONDS GEBIEDSONTWIKKELING DEED VOORSTUDIE NAAR IJSBAANCOMPLEX 


Een van de grootste gebiedsontwikkelaars in Europa, het in Amsterdam gevestigde BPD, Bouwfonds Property Development, is de enige overgebleven kandidaat die bij inschrijving 'toevallig'  is uitgekozen om op het huidige IJsbaanterrein nieuwe tennis- en padelbanen aan te gaan leggen alsmede een nieuwe sporthal en woningen op de huidige locaties van de tennisclubs. 

"Niet geheel toevallig" volgens een deel van de gemeenteraad, want BPD was in 2022 namelijk al door het College benaderd om een voorstudie naar de mogelijkheden te doen en had deze al gedetailleerd gepresenteerd. Een kwalijke zaak dus die niet voldoet aan het inkoopbeleid van Wormerland en het uitgangspunt van vrije mededinging. Ook is het twijfelachtig dat het plan budgetneutraal gaat plaatsvinden hetgeen wel de afspraak zou zijn.


Klik op bovenstaande foto en ga naar de nieuwsbrief

ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF IS UIT

Met deze keer ons commentaar op de laatste

uitgave van de Nieuwsbrief van de gemeente

Wormerland over de plannen voor het

realiseren van een sportcomplex op het huidige IJsbaanterrein.

Jammer, het logo van TC Eendragt zou ideaal zijn voor de fusieclub in BPL-gebied

LAATSTE NIEUWS 23/04/2024

TC Eendragt is per heden helaas niet meer actief op haar locatie Caascooper. Volgens het bestuur hebben zij gekozen voor een andere speel locatie voor haar leden. Hun website is ook 'uit de lucht'. Verdere informatie wil de 'Eendragt' bij navraag niet vertrekken. . . . . .


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROJECTONTWIKKELAAR VERDUURZAMING SPORTACCOMMODATIES


23 APRIL 2024 - 21.00 UUR   AGENDA VOORRONDE GROENE ZAAL - RAADHUIS WORMER 

Hierop staat het agenda punt over "Instemmen met Samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar als uitkomst van de selectieprocedure" waarvoor in de reguliere raadsvergadering op 14 mei 2024 Instemming van de Raad wordt gevraagd.

Zie hieronder de bijgevoegde bijlagen:


NHD 'onthult' op 18 april 2024  naam van ontwikkelaar die al in 2021 bekend was  (link naar persbericht)


BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND EX ART.6.4 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 18 maart 2024 is er door een lid van de gemeenteraad van Wormerland bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2024 inzake locatiekeuze variant A. Het besluit is gepubliceerd op 6 maart 2024. 

Het bezwaar richt zich op de besluitvorming m.b.t. de locatiekeuze en niet op de voorgenomen verdere uitwerking van deze locatiekeuze en niet op punt 2 m.b.t. de geheimhouding.

Het volledige bezwaarschrift kunt u hier openen of klik op illustratie hiernaast.


VERRASSENDE ONTWIKKELINGEN 

Wilt u het woordelijk verslag van de vergadering van 4 maart 2024 uitgebreid nalezen, klik dan op bovenstaande foto van het Gemeentehuis.

De Gemeenteraad van Wormerland heeft in de vergadering van 5 maart 2024 de voorkeur uitgesproken om te kiezen voor een vestiging van een 'klein Wimbledon' op het natuurgebied (B.P.L.) van het huidige IJsbaanterrein. Dit terwijl er een prachtig alternatief plan was aangeboden.

De  600 tennissers van de lokale verenigingen hebben dus een duidelijke voorkeur verkregen boven zo'n 1.700 petities van inwoners van Wormerland die tegen deze plannen waren.

Natuurlijk zijn er nog vele hindernissen op de weg en is de eerste paal nog lang niet geslagen. Financieel moet het nog allemaal kloppen en budgetneutraal uitvallen en de Provincie heeft ook nog een allesbepalende rol in deze.

Wilt u de reacties van de fracties op de vergadering van 5 maart 2024 uitgebreid nalezen, klik dan op bovenstaande foto van het Gemeentehuis. (Agendapunt 12) 


Onhaalbare datum tenniscomplex

Tennisverenigingen langer wachten

Locatiekeuze van Gemeenteraad

Wat zijn de obstakels voor de bouw 


Natuurmonumenten laat zich horen

Brief 6-03-2024 aan Provincie NH 

Jezelf rijk rekenen op tennispark

Verkeerde inschatting Gemeente


KLIK OP EEN VAN BOVENSTAANDE ITEMS OM HET ARTIKEL VAN GROENLINKS-WORMERLAND TE LEZEN - GESCHREVEN DOOR KAREN SCHOONHEIM


LEES DE CONCLUSIE VAN DICK VAN BLOKLAND:

Het project IJsbaanterrein in Wormer kost meer dan het oplevert.

Tegenstanders menen dat de besluitvorming rammelt en ondoorzichtig is geweest. Met name door de geheim gehouden begroting en het late informeren over grootschalige woningbouw.

 

Klik op foto hiernaast voor het volledige artikel in het NHD 9-3-2024


Klik hierboven voor volledige artikel uit het NHD 5-3-2024

Klik hierboven voor volledige artikel uit het NHD 2-3-2024


Hoe kan je nu een vergelijking opstellen als de ene partij de cijfers geheim houdt?   Klik hieronder en lees artikel in NHDOPEN BRIEF AAN GEMEENTE

Door: Frans Koelemeijer

Dit plan dient het algemeen belang. Aldus de voorstanders van het plan het ijsbaanterrein te transformeren in een sportpark.

Volstrekte onzin! Wat is het algemeen belang? . . . . . .  meer

 


ONDERSTAAND VERMELDEN WIJ EEN AANTAL DOCUMENTEN DIE U KUNT DOWNLOADEN EN INZIEN

DE GEMEENTE HOUDT ANSTVALLIG BEPAALDE DOCUMENTEN ALS GEHEIM EN ZIJN DUS NIET ZICHTBAAR (BIJV. TAXATIEWAARDE GRONDWAARDE)

Onderstaande documenten zijn bij de beslissende vergadering op 4 maart bijgevoegd.

LAAT WORMER GROEN BLIJVEN EN BEHOUDT DE NATUUR


Nieuwsbrief

29-04-2024

Nieuwsbrief

27-02-2024

Nieuwsbrief

02-02-2024

ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEVEN GEMIST ?

Klik dan hiernaast op en van de afbeeldingen om  naar  deze laatste uitgaven van februari 2024 te gaan


WORMER STELT

BESLUIT PROJECT

NIEUW SPORTPARK UIT

NA "SCHOFFEREN" (?)

VAN AMBTENAREN

VEEL VRAGEN VAN

INWONERS EN RAADSLEDEN

OVER HET ONDERZOEK

NAAR LOCATIEKEUZE

BLEVEN ONBEANTWOORD

Presentatie a/Gemeenteraad 


Hieronder vindt u een aantal links naar formulieren/aanvragen waar de aanbesteding door de gemeente Wormerland via TENDERNED  te vinden is.

Vreemd dat dit allemaal reeds op 24 juli 2023 is gebeurd, terwijl de alternatieve plannen toen nog niet eens gepresenteerd waren aan de Raad en,  voor zover bekend, nog geen politiek besluit is genomen of het betreffende plan wel doorgaat!

Klik op een van onderstaande buttons voor het betreffende document

Antwoord op veel gestelde vragen Sportaccommodaties

Opgave referenties Partnerselectieprocedure

Lijst van Eisen Partnerselectieprocedure

Conformiteiten lijst Partnerselectieprocedure

Concept Samenwerkingsovereenkomst SOK 

Nota van Inlichtingen Partnerselectieprocedure

Partnerselectiedocument Partnerselectieprocedure

Aankondiging   van een opdracht aanbestedende dienst

Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEAUIT DE KRANT :

LEZERS SCHRIJVEN

UITZENDING OVER OVERLAST VAN PADELBANEN TE ZIEN BIJ MAX

Op vrijdagavond 27 oktober 2023 werd tijdens de uitzending van Omroep Max een vervolg  uitgezonden over de overlast van de Padelbanen in Nederland.

Heeft u de uitzending gemist ?  Klik op deze regel en u kunt de uitzending terugzien.

GELUIDSOVERLAST

MOGELIJK EEN

ECONOMISCH DELICT

PADEL: 

SCHADECLAIM VAN

TONNEN WEGENS

GELUIDSOVERLAST

WONINGBOUW PLANNEN DUBBEL OP

Wormer heeft een bouwopgave vanuit de overheid van zo'n 500 woningen. Er staan nu plannen klaar voor ruim 1.000 woningen dit is het dubbele van wat er gevraagd wordt, maar er komt niets van terecht, door allerlei procedures etc.  maar ook door de enorme lange doorloop-tijden bij de gemeente. Ons advies:  ga eerst een aantal projecten met full focus afwerken voordat je de aandacht en capaciteit nog verder gaat versnipperen en er sowieso niets van terecht komt.


DINSDAGAVOND 31 OKTOBER 2023 VANAF 20.00 UUR

Vond in het gemeentehuis in Wormerland een vergadering plaats over de verduurzaming van de sportaccommodaties in Wormerland met diverse agendapunten:

Op het laatste moment heeft de Gemeente besloten om meer aandacht te gaan geven aan het alternatieve plan voor aanpassing op de locatie Spatterstraat, waar wij terecht blij mee zijn. 

Een 9-tal documenten, betrekking hebbende op deze vergadering zijn toegevoegd en kunt u hieronder downloaden.  

De vergadering in zijn geheel kunt u terugzien via onderstaande link:

HELAAS  IS OP DIT MOMENT NOG STEEDS GEEN OFFICIEEL VERSLAG VAN DEZE VERGADERING OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE GEPLAATST

DAAROM HIERONDER EEN AANTAL ITEMS en de INSPREEKTEKSTEN

De reacties op de vergadering van 31 oktober 2023 vindt u hieronder of ga direct naar tab "PERSBERICHTEN"

De heer Schalkwijk

Inspreekteksten 31-10-2023 (druk op button)

Gezellige drukte in Raadzaal 

Lees artikel in NHD over vergadering


Gemeente Wormerland geeft antwoord op veel gestelde vragen over de 'Sportaccommodaties'.

Uiteraard staan wij niet in voor de juistheid van de antwoorden

Vestiging van padelbanen in de open lucht is niet verstandig en economisch onverantwoord 

 

Lees het artikel op padelplaza.com

De hype voorbij: Zweden bouwt padelcentra om tot supermarkt

De racketsport padel werd razendsnel populair in Zweden: het aantal padelbanen ging in een paar jaar van 300 naar 3500. Maar nu is de klad er in geraakt en wordt het ene na het andere padelcentrum ontmanteld.

‘De Gold rush is voorbij.’

Dit lazen wij in een artikel in het FD van 1 oktober 2023 Dit zou ook zo maar overwaaien naar de rest van de landen waar padelbanen gebouwd zijn. Laat dit ook een goede waarschuwing zijn voor de nieuwe plannen van de Sportaccommodaties in Wormerland.Zomer 2023 is weer voorbij !!

De klankbordgroep had de laatste bijeenkomst op 10 mei 2023 in het Gemeentehuis. Daar werd afgesproken dat de volgende (3e) bijeenkomst zou plaatsvinden naar verwachting eind juni / voor de zomervakantie. Tot vandaag 30-11-2023 niets meer gehoord van de Gemeente Wormerland. Allemaal te lastig ????

Artikel NHD 30 september 2023

Klik op artikel om naar volledige tekst te gaan


Conclusie na afloop van fracties

WILT U DE UITZENDING TERUGZIEN?

Initiatiefvoorstel van GroenLinks zoals ingediend

klik op foto hierboven om naar samenvatting te gaan

klik op foto hierboven om naar de registratie vergadering te gaan

klik op foto hierboven om dit  initiatiefvoorstel te lezen


Voor grotere weergave tik op foto boven

Noord Hollands Dagblad

gaat voorbij aan alternatief plan in de Spatterstraat

 

In het NHD van 27 juli 2023 opent het dagblad met "Plannenmaker gezocht met 75 miljoen euro op de bank" en vervolgt met de tekst alsof de gemeente Wormerland op zoek gaat naar een partner die mee wil denken over de sportaccommodaties in Wormer. Het gehele artikel is slechts, bijna 1 op 1, overgenomen van een Raadsbericht (kenmerk 897782) welke door het College aan de Raad op 18 juli 2023 is verstrekt en op de eigen website van de Gemeente is in te zien. Helaas verzuimt deze krant de ontwikkelingen rond het alternatieve plan te vermelden waarvan de Gemeente heeft aangegeven dit wel degelijk eveneens in behandeling te nemen. Hieronder hebben wij dan ook een omschrijving geplaatst van dat plan die vele voordelen biedt en financieel gunstiger is. Wij hopen dan ook dat het NHD voortaan een wat neutralere, volledige en juiste weergave in zijn uitgave plaatst.

PADELBANENOP HET IJSBAANTERREIN 

COMPLEET WAANZIN


GEMEENTE WORMERLAND NEEMT ALTERNATIEF PLAN EINDELIJK SERIEUS IN OVERWEGING

In april 2023 is een groot deel van de bevolking van Wormer massaal bijeengekomen naar de bijeenkomst in café Groos om met het project IJsbaanterrein van de Gemeente en een alternatief plan voor tennis/padel/sporthal op de locatie Spatterstraat kennis te maken.

GroenLinks Wormerland heeft daar toen laten zien dat op de huidige tennis locatie aan de Spatterstraat ook een goed sportpark mogelijk is. Het plan Spatterstraat is verder uitgewerkt door Elly Fens  van GroenLinks en Dick van Blockland, een zeer betrokken inwoner in samenwerking met Peter Bode en Buro Schoute. Deze plannen zijn ingediend bij de Gemeente met daarin opgenomen de mogelijkheid van woningen op de locatie Spatterstraat. 

Het college van Burgemeester en Wethouders wil nu serieus naar het alternatieve plan gaan kijken en heeft gevraagd om een verdere uitwerking van het plan zodat de plannen IJsbaanterrein (van Gemeente) en Spatterstraat (ons alternatief) met elkaar vergeleken kunnen worden. Er is een nieuwe tekening gemaakt van de locatie Spatterstraat die wij hierbij als bijlage ter informatie doen toekomen.

WAT ZIEN WIJ OP DE TEKENING: (klik hier voor vergroting)

De 6 bestaande tennisvelden gerenoveerd en aangevuld met 3 nieuwe banen. Tegen geluidsoverlast wordt het tennispark voorzien van geluidswerende schermen. Het bestaande clubgebouw wordt deels behouden en met zo’n 200 m2 uitgebreid. Aan de kant van de sloot verrijzen 2 sporthallen van ieder 2 zaaldelen, met daartussen de ondersteunende ruimtes (kleedkamers/douches/horeca). Naast een van de sporthallen worden 4 indoor padelbanen gebouwd.

 

De sporthal gelegen aan de Spatterstraat en de ondersteunende ruimtes worden zo gebouwd, dat daaronder geparkeerd kan worden op maaiveld.

Er komen ca. 95 parkeerplekken op het terrein. Naast deze sporthal worden 50 sociale appartementen gebouwd van 54 m2 voor starters.

De wanden van de sporthal worden voorzien van verticale tuinen en ook de daken zijn groen.  Financieel is het plan Spatterstraat voordeliger en er zijn minder risico's, zowel financieel alsmede  in de uitvoering voor de Gemeente.

 

HOE NU VERDER:

Er wordt nog gewacht op de financiële onderbouwing van de kant van de Gemeente.

 

Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio 2024 een definitief besluit neemt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen tot die tijd en zullen binnenkort,  hopelijk in oktober a.s., een 2e bijeenkomst in Groos beleggen.


DIVERSE ONDERZOEKS RESULTATEN

Er wordt veel geschreven en gesproken over de verduurzaming van de sportaccommodaties in Wormerland. Ook binnen de Gemeenteraad. Wij zijn van plan om deze 'RAAD-PRAATJES' ook op deze website te plaatsen. Er zijn al diverse onderzoeken afgerond. Nu nog geluidsonderzoek.

Ondanks het verzoek vanuit de klankbordgroep aan de wethouder om dat eerst te onderzoeken, ter voorkoming van een hoop onnodige onderzoeken en kosten, is dat helaas nog niet uitgevoerd c.q. bekend.

Onderverdeling is: TV-Technische Vragen; RB -Raadsberichten; B-Rapporten/Brieven

PARTNERSELECTIE PROCEDURE

RAPPORTEN ONDERZOEKEN SWECO

RAPPORTEN ONDERZOEKEN


Nieuwbrief 7 juli 2023

De nieuwsbrief van Wormerland stond in juli  in het teken van de Sportaccommodaties.

Klik op illustratie hieronder voor de pagina.

          Waarom 10 tennisbanen ?

7 Juli 2023, een zonnige dag; echt tennisweer, zomaar een momentopname bij een rondje langs de tennisvelden.

Zijn die 10 banen echt wel nodig in Wormerland ?

Klankbordgroep Verslagen

Als u klikt op onderstaande foto kunt u het verslag van de Klankbordgroep van 10 mei 2023 lezen. Opgemaakt door Wormerland. 

Lege banen bij De Spatter

Alle 3 banen bezet bij Fortuna


Uit het NHD 9 juni 2023: 

Sneller, groener, financieel aantrekkelijk- Klik op foto

Uit het NHD 1 juni 2023: 

Alternatief plan toch serieuze optie - Klik op foto

Tennis-Padelbanen in Stiltegebied? 

Maakt Provincie N-H dat onmogelijk? - Klik op foto


Willem LIjnzaat overhandigt namens bewoners de petitie aan burgemeester mw. Michel-de Jong

Op dinsdag 16 mei 2023 hebben wij de 1.303 petities aangeboden tijden de raadsvergadering aan burgemeester mw. Michel-de Jong.

Voor het alternatieve plan en tegen de plannen van de Gemeente van Tennis/Padel op de IJsbaan brachten al die inwoners van Wormerland hun welgemeende stem uit.

De Gemeenteraad kan hier toch niet 'lichtzinnig' aan voorbij gaan?

(De 'teller' staat vandaag 30-12-2023 inmiddels op bijna 1700)

1303 Petities , maar helaas waarschijnlijk in het archief van Wormerland beland

Wat gaat de Gemeenteraad doen met de op 16 mei 2023 ingeleverde petities ???

Hopelijk gaat de Raad daar niet lichtzinnig aan voorbij en houdt wel degelijk rekening met het alternatieve plan van GroenLinks Wormerland. Behoud van IJsbaanterrein, fusie van tennisvereniging en voldoende woningen.


Lees ook het laatste nieuws op de volgende media:


BURGERS WORMERLAND BUITENSPEL GEZET - HUN MENING IS ONBELANGRIJK

 

Op 16 mei 2023 heeft de fractie van GroenLinks Wormerland een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van Wormerland waarbij zij de gemeenteraad oproept conform het collegeprogramma 'Meedenken en meedoen' inhoudelijk te reageren op de tijdens de inloopavond van 29-11-2022 bij Groos geuite zorgen die op post-its waren geuit over de Gemeentelijke plannen op het IJsbaanterrein. Nadat een eerste stemming op 16 mei 2023 een gelijk aantal stemmen opleverde werd bij een 2e stemming op 20 juni 2023 de motie  echter verworpen. Het invullen van deze post-its is dan ook voor niets geweest.  De stemming was:

 Voor:    GL (3), PvdA (2) en BVNL (1) = totaal 6

Tegen:  POV (4), VVD (4) en CDA (2) = totaal 10

Is dat democratie en/of burgerparticipatie?

Wethouder Schalkwijk heeft toegezegd om 'De Rode Draad' er uit te halen. Dit is duidelijk voor 83% : Geen tennis op IJsbaanterreinMEER WONINGEN NODIG ???

De Gemeente Wormerland doet voorkomen alsof binnen het plan van de verplaatsing van de tennisbanen het grote pluspunt is dat er meer woningen gebouwd zouden worden. Waarom geeft de Gemeente dan een wijziging in een vergunning af om  de bouw van maar liefst 39 woonappartementen te wijzigen in hotelkamers?De informatieavond voor het alternatieve plan op 19 april 2023 was gezien de belangstelling een groot succes. Een paar honderd Wormerlanders waren nieuwsgierig naar wat de initiatiefnemers hadden te vertellen over het plan van de Gemeente  en zeer zeker over het alternatieve plan wat in samenwerking met GroenLinks was opgesteld. Het nieuwe plan werd als een geweldig alternatief goedgekeurd door de vele aanwezigen.

 

Het was bommetje-vol bij Café Groos


Zorgen om nieuwe tennis- en padelbanen in Wormerland, bewoners starten petitie

Post-its vol zorgen over nieuw te bouwen tennispark in Wormer

Tennissers willen wedstrijden spelen in buitengebied, maar de weidevogels dan?


PETITIE IS MASSAAL ONDERTEKEND

 

Op Internet (deze website en Facebook) is onze petitie tegen de plannen van de gemeente Wormerland om  een aantal Padelbanen en 10 tennisbanen te bouwen op het IJsbaanterrein massaal als protest ondertekend.  Tijdens de Raadsvergadering van 16 mei 2023 hebben wij de 1303 petities aan burgemeester mw. Michel-de Jong overhandigd (zie hierboven).  Bent u ook zo nieuwsgierig wat de Gemeenteraad hier mee gaat doen? 


GROENLINKS-Wormerland heeft op 4 april 2023 schriftelijke vragen gesteld inzake de vervanging van de sporthal aan de Spatterstraat in Wormer. Alles over de enorme overlast van padelbanen 

Wat de pers over de nieuwe plannen heeft geschreven

4 broedende kievieten gespot op IJsbaanterrein


29 november 2022

DE GEMEENTERAAD VAN WORMERLAND KOMT EINDELIJK IN BEWEGING

Na jarenlang, veelal in het geheim, plannen 'gesmeed' te hebben om een nieuwe sportaccommodatie te gaan bouwen op het IJsbaanterrein in Wormer, vond de Gemeente Wormerland het dan eindelijk tijd worden om de omwonenden en direct betrokken bewoners informatie te gaan verstrekken over de plannen van een nieuw sportcomplex in het natuurgebied (BPL) waar thans een natuurijsbaan is gevestigd. Een geweldig grote opkomst van buurtbewoners togen op dinsdagavond 29-11-2022 naar café Groos en waren benieuwd naar hetgeen de Gemeente van plan was en wat hen bezielde om de schitterende natuur in het Wormer- en Jisperveld geweld aan te doen om op die bijna 'heilige' plek een mega-tennispark aan te gaan leggen met maar liefst 10 tennisbanen en 4 padelbanen. 

Een plan dat door de ambitie van een vorig wethouder is opgezet en waarop 'blind' is doorgegaan na zijn vertrek zonder ooit alternatieven écht te hebben onderzocht. De meerderheid van de gemeenteraad neigen, met uitzondering van o.a. 'verstandige' partijen zoals GroenLinks, de plannen te steunen zonder enige kritiek te uiten.

Alhoewel op deze inloopavond een duidelijke uitspraak op een van de door de gemeente in de zaal opgehangen tekstborden, zoals  "onderzoeken", stond vermeld dat "de financiële haalbaarheid (economische uitvoerbaarheid) was afgerond". is dit niet daadwerkelijk aangetoond. Immers, bij de presentatie in 2021 van het plan aan B&W, stelde de ex-wethouder duidelijk dat "het plan wat hij voorspiegelde budget-neutraal uitgevoerd kon worden, en dat het anders niet door zou gaan!" We wachten maar af! Een financiële onderbouwing van het plannen is in het geheel nog niet gepresenteerd. (P.S.: d.d. 22 november 2023 nog steeds niet) 


Op de inloopavond hingen er aan de wand en op standaards in de zaal informatieborden waarop de Gemeente informatie verstrekte.

Waarschijnlijk heeft u het niet allemaal kunnen onthouden, maar hieronder kunt u naar deze documenten doorklikken om ze nog even rustig na te lezen.


IJSCLUB NOVA ZEMBLA -MOND GESNOERD

Het spandoek wat niet mocht blijven hangen

Het spandoek wat niet mocht blijven hangen

IJsclub Nova Zembla anno 1908

 

De ijsclub NOVA ZEMBLA, met zo'n 1400 leden, probeerde haar ongenoegen te uiten tegen de nieuwe plannen en hun nieuwe positie door het ophangen van een spandoek. Helaas werd het doek geweigerd door de organisatie en werd het direct afgebroken. Helaas, demonstreren is toch helaas in Wormerland blijkbaar verboden.

De mond werd gesnoerd


Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.

Door  GroenLinks zijn een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College over het Sportpark IJsbaanterrein. Klik HIER voor de antwoorden en tevens voor de vragen welke GL op 3 januari 2023 aan het College stelde inzake de werkingssfeer van het BPL Wormer- en Jisperveld. Klik dan HIER.


NIEUWSBRIEF VAN GEMEENTE EINDELIJK GEREED

Als u de nieuwsbrieven leest dan geven deze een verkeerde indruk over de plannen van zoals de Gemeente dat noemt

"VERDUURZAMING SPORTACCOMMODATIES"

Wij doen opmerken dat de informatie in deze nieuwsbrieven niet volledig zijn en op diverse punten onduidelijkheden vermeldt. Er is nog steeds geen akkoord van de Provincie NH. (Men vergeet de voorwaarden die zij gaan stellen).

 

Men vergeet ook een aantal belangrijke speerpunten zoals de plaatsing van 4 padelbanen, een financiële onderbouwing, verkeers- afwikkeling en voert als argument aan dat het belangrijk is voor de woningbouw terwijl Wormerland ruimschoots voldoet aan haar verplichtingen door de enorme nieuwe woningbouw (1400 stuks) die er reeds is gepland. Kortom, de Pinokkio's in het Gemeentebestuur zijn weer driftig bezig om het zand in de ogen te strooien van de burgers.

Lees de onderstaande nieuwsbrieven nog maar eens door:


NH-Nieuws was ook op de inloopavond aanwezig en bracht op haar website verslag uit van het verloop op die avond. Interviews met Karst Bootsma en wethouder van Wanrooy kunt u bekijken, lezen en horen als u hiernaast op het logo NH-nieuws klikt.


Vele reacties tijdens de inloopavond

Op druk bezochte inloopavond op 29-11-2022 konden de bezoekers hun meningen geven over het geuite voornemen van de Gemeente via de gele briefjes. Een aantal briefjes hebben wij overzichtelijk bij elkaar gezet en het merendeel liet duidelijk weten fel tegen de bestaande plannen te zijn. Klik op een van de foto's hiernaast om naar het overzicht te gaan

KORTOM, EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP VANUIT DE GEMEENSCHAP VAN WORMER AAN DE INITIATIEFNEMERS.


UIT HET NOORD-HOLLANDS DAGBLAD VAN 1 NOVEMBER 2022

Heel voorbarig heeft de Gemeente Wormerland deze tekening laten circuleren. "Voorbarig" noemen wij dit omdat op nog geen enkele wijze enige toestemming hiertoe is gedaan door de Provincie Noord-Holland die de BPL-bestemming op de betreffende percelen er niet van af wil houden en zij dus moeten beslissen wat er wel en/of niet mogelijk is.

In de loop van volgende week (2e week november 2022) zal dat wellicht bekend worden. Zie verder op de pagina "PERSBERICHTEN" het betreffende artikel in het NHD.


GAAT DE STOELENDANS OP

WORMER IJSBAANTERREIN NOG DOOR?

LAATSTE NIEUWS

Vele tienduizenden euro's heeft de Gemeente Wormerland al uitgegeven aan 'onderzoeks'-kosten voor dit plan, maar er zijn grote vraagtekens bij de haalbaarheid voor een nieuw sportpark. 


Maandagavond 13 juni 2022 wordt in de Gemeenteraad het Coalitie-akkoord Wormerland door POV,VVD.PVDA en CDA 2022-2026 aangeboden.

Op pagina 8 van dit bestand leest u letterlijk: 

"Het uitgevoerde onderzoek inzake de vernieuwing van de sporthallen en de integratie en verplaatsing van de tennisverenigingen, in combinatie met woning-bouwmogelijkheden wordt vroegtijdig in deze raadsperiode ter besluitvorming aan de raad voorgelegd". (Klik op foto hiernaast om naar het document te gaan)

v.l.n.r.Rolf van Wanrooij (VVD), Maarten Haalboom (POV), Jeroen Schalkwijk (CDA), Kees-Jan Kindt (PVDA).

Verder staat in akkoord: "Transformatie sportaccommodaties en woningbouw lijkt budgetneutraal te kunnen". (Wij denken van niet!!    Is er al een begroting???)


INTENTIEVERKLARING VALT NIET IN GOEDE AARDE BIJ TENNISVERENIGINGEN ETC.

Aan de besturen van de tennisverenigingen de Eendracht, de Poelstars en de Spatter, alsmede het bestuur van de IJsbaanvereniging Nova Zembla is half mei 2022 een intentieverklaring voorgelegd om dit uit te werken en vast te leggen in een overeenkomst. 

De eerste reacties van betreffende verenigingen waren zwaar teleurstellend en voorlopig geen reden om de intentieovereenkomst te ondertekenen.  (Wordt vervolgd)


Ter informatie is dit de kaart die zouden moeten gaan vaststellen. De IJsbaan is hierin BPL.

Klik op de illustratie hierboven om naar de  brochure hierover te gaan.

 

Op dit moment staat de vaststelling van de Omgevingsverordening 2022 tijdens een vergadering van de Provinciale Staten gepland op 23 mei 2022.

Onze wethouder Jeroen Schalkwijk dacht er een paar jaar geleden heel anders over hoe om te gaan met de natuur in de Wormer- en Jisper velden.

Klik eens op onderstaande link om naar een leuk filmpje te gaan over het 'Laarzenpad' in Wormer en luister  daarin naar zijn toenmalige mening daarover. 

Klik hieronder op:

https://youtu.be/yPKA9FqyLeg


GROEN LINKS vermeldt op haar facebook-pagina:

Wat betreft het IJsbaanterrein: daar wil de huidige portefeuillehouder graag een tennisbaancomplex ontwikkelen. Dit gebied ligt echter binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In 2020 werd al duidelijk dat Provinciale Staten niet happig zijn op het verschuiven van de grenzen daarvan. Wij zien geen reden nu al deze plannen op te nemen in een Omgevingsvisie. Daarnaast vinden we het vreemd dat de participatie van omwonenden pas ingezet wordt als plannen concreet zijn. We mogen toch verwachten dat naast belanghebbenden als de sportorganisaties, ook de omwonenden in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken. Dat is nu niet het geval. We wisten van tevoren dat de visie aangenomen zou worden en op zich terecht, want het totaal is bewonderenswaardig. We wisten ook dat een amendementvoorstel het niet zou halen. Vandaar dat we ons hebben beperkt tot een stemverklaring: akkoord, met uitzondering van de zinsnede betreffende het IJsbaanterrein.


1. Inleiding

Op 26 november 2021 zijn diverse vragen gesteld door de SP over de beoogde locatie sportaccommodaties op de locatie ijsbaanterrein te Wormer. Deze vragen nr. 121 zijn op 18 januari 2022 beantwoord door Gedeputeerde Staten.

 

2. Feiten

Achter de lintbebouwing in het dorp Wormer ligt een natuurijsbaan en jeu de boules banen met opstallen in het Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze natuurijsbaan wordt gebruikt ingeval van natuurijs, dat betekent incidenteel eens in de zoveel jaren. De Gemeente wil deze natuurijsbaan verplaatsen op een daarnaast gelegen weiland, dat waarschijnlijk ook in BPL valt. Het is de bedoeling op de oorspronkelijk locatie van de huidige natuurijsbaan diverse sportaccommodaties te realiseren t.w.:

* ca. 12 tennisbanen incl. een paar padelbanen. Deze tennisbanen zullen geëxploiteerd worden door 3 tennisverenigingen na fusie.

* jeu de boulesbanen.

* opstallen zijnde kantine(s) / douches/ kleedkamers etc. voor de tennisvereniging(en), jeu de boules vereniging en de ijsbaanvereniging. (de bestaande opstallen zullen drastisch worden vergroot)

* de tennis/padelbanen en jeu de boules banen zullen het gehele jaar door in gebruik zijn.

* er wordt geen sporthal gebouwd op de locatie ijsbaanterrein.

* Gemeente wil op de leegkomende tennisbanen in het dorp woningen en een sporthal realiseren.

 

3. Overleg Provincie/Gemeente

Uit de antwoorden van 18 januari 2022 blijkt dat er tot op dat moment 1 overleg was geweest tussen 2 wethouders van de Gemeente Wormerland en Gedeputeerde Loggen. Inmiddels heeft ca. 1 maand geleden een 2e overleg plaatsgevonden. In dit overleg zou de Gedeputeerde hebben aangegeven, dat de grenzen van het BPL wellicht opgerekt kunnen worden.

 

4. Vragen aan Gedeputeerde Staten

 De locatie van de natuurijsbaan is gelegen achter de lintbebouwing aan de Dorpsstraat te Wormer. Deze locatie valt onder het Bijzonder Provinciaal Landschap. De Gemeente wil de natuurijsbaan verplaatsen naar een naast gelegen weiland. Op de locatie van de natuurijsbaan, die incidenteel in gebruik is in periodes van vorst, wil de Gemeente uitgebreide sportaccommodaties realiseren voor 12 tennis/padelbanen, jeu de boules banen en opstallen, t.w. kantine(s), douches en kleedkamers. De wethouders Van Waaijen en Schalkwijk hebben in februari 2022 een onderhoud gehad met de Gedeputeerde over deze plannen. De Gedeputeerde heeft instemmend gereageerd op de plannen en aangegeven dat oprekking van de grenzen van het BPL mogelijk zou zijn.

 

Vraag 1:  Kan Gedeputeerde Staten deze toezegging over de oprekking van de grenzen van het BPL t.b.v. de realisatie van bovengenoemde sportaccommodaties bevestigen?

Vraag 2: Hoe verhoudt de toezegging van de Gedeputeerde zich tot de motie M96-2020 met verzoek tot verwijdering van het beoogde werkingsgebied BPL van de locatie ijsbaanterrein, welke motie door Provinciale Staten in oktober 2020 is verworpen?

Vraag 3: Hoe verhoudt deze toezegging van de Gedeputeerde zich tot de afwijzing van de Gemeente Wormerland om 50 tijdelijke woningen te mogen plaatsen op 2 locaties binnen BPL in de gemeente Wormerland, welke woningen bestemd waren voor vergunninghouders en spoedzoekers?

Vraag 4: Hoe verhoudt deze toezegging van de Gedeputeerde zich tot de afwijzende reactie inzake wonen/transformatie in de 2e lijn (achter de lintbebouwing)  met respect voor het landschap?

Vraag 5: Ingeval geen toezegging is gedaan m.b.t. de realisatie van bovengenoemde sportaccommodaties op een locatie binnen het BPL, vernemen wij gaarne de lezing van GS.

 


RAADSVERGADERING CYCLUS

*  Agenda voorronde      Wormerland dinsdag 1 februari 2022 van 20.45 - 21.45 uur

 

* Agenda raadsvergadering Wormerland dinsdag 8 februari vanaf 20.00 uur (zie tekst) bij Raadsvergaderingen


Eindelijk gaan de bewoners nu ook iets horen van de Gemeente Wormerland.

Klik op buttons hieronder

AGENDAPUNT 11 met o.a.:

* Ontwerp omgevingsvisie met   aangebrachte wijzigingen

* Nota van beantwoording         Omgevingsvisie

* Raadsvoorstel Omgevingsvisie

* Visiekaart Omgevingsvisie


Gemeenteraad van Wormerland gaat tegen beter weten in verder met haalbaarheidsonderzoek verplaatsing IJsbaanterrein.GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022

GROEN LINKS WORMERLAND geeft in haar verkiezingsprogramma aan dat zij geen bebouwing van het huidige IJsbaanterrein willen, noch woningbouw en ook geen sportaccommodaties.

Ook willen zij het dorpse karakter van Wormerland behouden.

Klik op hun logo hiernaast om naar het verkiezingsprogramma 2022-2026 te gaan.


Volgens de wethouder van Waaijen zullen bij een komend vervolg-onderzoek naast de sportverenigingen ook andere belanghebbenden betrokken worden. 

Naar aanleiding van een protestbrief aan de gemeenteraad namens onze bewonerscommissie van De Voorhoede, waarbij wij ons ongenoegen uitspraken dat wij als inwoners en bewoners van de omliggende wijken waren overgeslagen, alsnog uitgenodigd. Zie hieronder de uitnodiging tot de klankbordgroep.


Onze bewonersgroep De Voorhoede is door de gemeente uitgenodigd om met een delegatie deel te nemen in een klankbordgroep met overige belangstellenden om met elkaar van gedachten te wisselen om een zorgvuldig proces te doorlopen. 

Na hun brief van 30 maart 2021 zou de projectleider contact met ons opnemen om gezamenlijk te bekijken hoe en in welke vorm wij deel zouden kunnen nemen in deze klankbordgroep. Tot op heden (1-12-2022) nog niets vernomen. We wachten maar af!


HOE IS DE GANG VAN ZAKEN BINNEN DE GEMEENTERAAD VAN WORMERLAND

Tussen oktober 2019 en november 2020 zijn, met betrokkenheid van belanghebbenden, onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe duurzame sporthal in Wormer en een mogelijke fusie van de 3 huidige  tennisverenigingen op een nieuw tenniscomplex, waarbij vestiging in de Spatterstraat of op de locatie van het IJsbaanterrein een optie was.

Het college van Wormerland heeft op 5 januari 2021 kennisgenomen van die resultaten. Bureau Treem adviseert de drie bestaande tennisverenigingen samen te voegen en bij de bouw van een nieuwe hal rekening te houden met de capaciteit van de bestaande sporthallen.

De gemeente Wormerland gaat, na goedkeuring van de raad op 2 februari, een vervolgonderzoek starten.

Dat onderzoek moet helderheid geven of het ijsbaanterrein in Wormer de beste locatie is voor een nieuwe tennisaccommodatie, in combinatie met jeu de boules- en de ijsbaanvereniging Nova Zembla.

Ook wordt nader onderzocht wat de beste locatie is voor de nieuwe sporthal en welk woningbouwscenario het beste is om een nieuwe tennisaccommodatie te kunnen realiseren.

In het haalbaarheidsonderzoek werd onder andere gekeken of de sporthal goed en veilig bereikbaar is voor alle gebruikers en of er wel voldoende ruimte is binnen Wormer om op termijn een nieuwe hal te bouwen.

Ook zijn de mogelijkheden en beperkingen, die de bestemmingsplannen bieden, onderzocht. Tenslotte is ook gekeken naar de kosten. Het gaat alleen maar door indien er budgetneutraal gebouwd kan worden.


Geschikte locaties volgens eerste onderzoeken:

Sporthal

De beste locaties voor een nieuwe sporthal blijft de Spatterstraat en de locatie waar onder andere korfbalvereniging Groen-Geel is gehuisvest. De locatie van het ijsbaanterrein kan een optie zijn, maar scoort op een aantal onderdelen minder gunstig.

Tennisverenigingen

Met betrekking tot de benodigde oppervlakte van de tennisverenigingen, uitgaande van tenminste de normen volgens de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, lijken twee locaties geschikt te zijn. Deze locaties zijn het huidige ijsbaanterrein en de locatie aan de Spatterstraat, alhoewel vooral de windgevoeligheid op het ijsbaanterrein een nauwelijks op te lossen probleem zal zijn.

Bekostigen bouw tenniscomplex door woningbouw

Kees van Waaijen, wethouder gemeente Wormerland: “Ik ben blij dat we een belangrijke stap verder zijn in het proces om tot een nieuwe sporthal te komen en een fusie van onze drie tennisverenigingen. Wij weten nu op hoofdlijnen wat wel en niet kan.

Nu is het zaak verder onderzoek te doen. En ook in dit vervolgonderzoek betrekken we de sportverenigingen en andere belanghebbenden, zoals de drie tennisclubs, Groen-Geel, W.S.V. en Nova Zembla, nauw."

Van Waaijen vervolgt: “Dit traject kan alleen een succes worden als de tennisverenigingen fuseren en kostenneutraal kunnen worden verplaatst. Om dat te realiseren moeten we woningen bouwen op de huidige locaties van de tennisverenigingen, waardoor er geld vrijkomt om een nieuw tennispark te kunnen bekostigen.“

Na afronding van het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een nieuw tenniscomplex wil de gemeente verder met het onderzoek naar het bouwen van een nieuwe sporthal en de bekostiging ervan.

 

We wachten geduldig af op de verdere ontwikkelingen.